Ниигэм 28 sep 2020 435

Буряад уласта Баргажан голой эрье бог шоройһоо ойн харуулшад сэбэрлэбэ

Нютагай зон эндэ амарха дуратайшье һаа, харамтайнь гэхэдэ, бог шоройгоо орхёод ябашадаг

«Сэбэр ой» гэһэн акциин хэмжээндэ уласай бүхы аймагуудта ойн харуулшад ойн жаса бог шоройһоо сэбэрлэнэ. Тиигэжэ Баргажанай ойн ажахын хүдэлмэрилэгшэд Баргажан гол болон тэрэнэй шадар оршодог ой тайга сэбэрлээ.

 «Нютагай зон эндэ амарха дуратай, харамтайнь гэхэдэ, бог шоройгоо орхёод ябашадаг. Энэ бог зуун жэлнүүдтэ хэбтэжэ, оршон тойрон байгаалида хохидол үзүүлдэг», - гэжэ Баргажанай ойн ажахын хүтэлбэрилэгшын орлогшо Анатолий Узиков хэлэбэ.

Ехэнхидээ ойдо шэл, пластик, эдеэ хоолой үлөөдэһэн ушардаг. Ойн харуулшад Баргажан голой эрьеһээ 42 мэшээг бог суглуулаа.

Байгаалиин уудамда амарһанайнгаа удаа бог шоройгоо суглуулжа, абажа ябыт гэжэ ойн харуулшад уряална. Амархадаа, ариг сэбэрые сахижа, хамтын хүсөөр түрэл нютагайнгаа баялиг ерээдүйн үри хүүгэдтээ дамжуулжа шадахабди гэжэ ойн ажахын хүдэлмэрилэгшэд дабтан-дабтан хэлэнэ.

 

Источник: Буряад Уласай ойн ажахын мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай ойн ажахын мэдээсэлэй албан