Ниигэм 28 sep 2020 764

Буряад Уласта эрхим залуушуул элирүүлэгдэхэ

Шадамар бэрхэ залуушуулые дэмжэхэ талаар Буряад Уласай гүрэнэй шанда хүртэхын түлѳѳ харалган соносхогдонхой.

Байгша оной августын 31-hээ октябриин 9 болотор Буряад Улас дотор ажаhуудаг 14 наhатайhаа эхилээд, 30 наhа хүрэтэр залуушуул табан шэглэлээр харалганда дансануудаа дурадхаха аргатай:

- социальна удхатай болон ниитын ажал ябуулга;

- эрдэмэй техническэ урлал болон hуралсалай шэнжэлхы ажал;

- мэргэжэлтэ урлал;

- уран hайханай арга;

- эгээл hонирхомо, дура буляаhан спорт.

Энэ табан шэглэлээр амжалта туйлагшад тодорхойлогдожо, илажа гараhан залуушуулда тус тустань 18 000 түхэриг мүнгэн барюулагдаха.Харалганай дансануудые Улаан-Yдэ хотын захиргаанай Залуушуулай хэрэгүүдэй талаар хороондо үгэхэ хэрэгтэй.

Хаяг: Улаан-Yдэ хото, Ранжуровай үйлсэ, 8-дахи гэр, 516-дахи таhаг. 21-09-11 утаhаар тодорхой мэдээсэл абахада болохо.

Фото: egov-buryatia.ru/minsport