Ниигэм 29 sep 2020 393

Буряад уласта наһажаал зоной үдэр тэмдэглэгдэхэнь

Буряад Уласта наһажаал зоной үдэртэ дашарамдуулагдан олон тоото хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэхэ.

 Һайн дураараа туhа хүргэгшэд концерт наада бэлдэжэ, социальна түбүүдтэ ажаһуудаг зондо харуулха. «Байгал» театрай болон Буряад драмын театрай артистнар харилсаагүй аргаар концертнуудые өөһэдынгөө сайт дээрэ болон интернет хуудаһануудтаа дамжуулха.

Улаан-Үдэ хотын Ниигэм хамгаалгын талаар управлениин мэргэжэлтэд харилсаагүй аргаар «Пока все дома» гэһэн мүрысөө үнгэргэхэ. Буряадай байгаалиин музейдэ наһажаал зон «Таёжная, озёрная, степная» гэжэ нэрлэгдэһэн үзэмжэ түлбэригүйгөөр орожо хараха аргатай. Музейдэ уридшалан мэдүүлгэ эльгээжэ, нэгэ бүлгэмэй бүридэлдэ  табан хүн орохо гол эрилтэтэй.  

Октябриин 1-һээ 10 болотор Үндэһэтэнэй номой санда «Мои года – моё богатство» үзэмжэ дэлгээгдэхэ. Хүүгэдэй болон эдиршүүлэй номой сангай мэргэжэлтэд «Хүгшэн эжы абатаяа хамта ном уншанабди» гэһэн үзэмжэ дэлгэжэ, олоной анхарал татахал байха.

Эдэ хэмжээнүүдһээ гадна эгээл эдэбхитэй наһажаал зониие болон эдэнэртэ  hайн дураараа туhа хүргэдэг хүнүүдые амаршалгын ёһолол үнгэргэгдэхэ.

Фото: egov-buryatia.ru