Ниигэм 22 sep 2020 191

​Буряадай номой сангай хүдэлмэрилэгшэдтэ туhатай hуралсал эмхидхэгдэхэ

© фото: pixabay.com

Сентябриин 23-да 10 сагта жэл бүхэндэ үнгэргэгдэдэг Буряад Уласай "Хизааргүй уран шадабари: хайшан гээд шэнэ үеын байдалда үхибүүдтэ ба залуушуулда зорюулагжа, номын сангай ажал амжалтатайгаар эмхидхэхэб" гэhэн асуудалаар суглаан- hуралсал үнгэрхэ юм.

Энэ суглаан хадаа номой сангай хүтэлбэрилэгшэ болон ажалшадта hонирхолтой байха.  Эрхим номой сангай ажалтайнь танилсуулха, шэнэ онол аргануудые ажалда нэбтэрүүлхэ гэhэн гол зорилгонууд суглаанда табигданхай. Һуралсалай үедэ Тольяти, Томск, Астрахань, Кемерово, Владимир, Санкт-Петербург, Улаан-Үдэ хотонуудай номой сангай хүдэлмэрилэгшэдтэй онлайн- уулзалганууд , тиихэдэ багшанар, уран зохеолшод, психологууд зүбшэл заабаринуудые үгэжэ, мастер-классууд эмхидхэгдэхэ юм.

Тус хэмжээ ябуулгада Ородой уран зохёолшон, Москва хотын "Розовый жираф" гэhэн ном хэблэлэй PR-менеджер Ася Дунаевская, Ород уласай уран зохёолшон, Москва хотын  "Настя и Никита" гэhэн номой хэблэлэй PR-директор, редактор Ольга Дворнякова гэгшэд уригданхай.

Эмхидхэгдэхээ байhан хэмжээ ябуулга тухай хотын Хүүгэдэй болон залуушуулай номой сангай хүтэлбэрилэгшэ Аюна Дашанимаева фейсбук хуудаhандаа бэшэбэ.

 

Автор: Дулма Содномова

Фото: pixabay.com