Ниигэм 29 sep 2020 368

Танай салин түлбэри нэгэ hарын туршада хүрэнэ гү?

Ородой Холбоото Уласта юрын нэгэ хүнэй ажабайдалда hарын туршада хэрэгтэй мүнгэнэй хэмжээн элирүүлэгдэбэ. Шэнжэлэгшэдэй мэдээсэhээр, орон дотор ажаhуудаг зон дунда зэргээр hарын туршада 50 мянган түхэриг мүнгэ абана. Гэбэшье, асуултада хабаадалсаhан зоной 25 % hарын туршада 70-100 мянган түхэриг салин абабал hайн байха гээд дуулгана. Гэхэтэй хамта 22 % hарын туршада 35-50 мянган түхэриг хүрэнэ гэжэ тэмдэглэнэ.

Москва хотодо ажаhуугшадhаа hурахада,  hарадаа дунда зэргээр 100 мянган түхэригhѳѳ ехэ салин абабал, хүрэжэ магад гээд харюусаба. Харин тэндэ ажаhуудаг зон дунда зэргээр 70-100 мянган түхэриг салин абадаг байна.


Фото: yandex.ru