Ниигэм 29 sep 2020 620

Суурхайта нуур хүрэтэр харгы заhагдажа эхилбэ

Буряад Уласай Сэлэнгын аймагта Суурхайта нуур ошодог харгын түрүүшын нэгэ километр шэнэлэгдэбэ. Энээн тухай «Селенга- инфо» мэдээсэнэ.

«Тохой – «Суурхайта» - гэhэн амаралгын газар – «Родник» шэглэлээр харгы заhабарилга эдэ үдэрнүүдтэ эхилжэ, 2021 оной намар дүүргэгдэхэ болзортой.

«АвтоДом» бүлгэм энэ ажал ябуулжа эхилээ. Хамта дээрээ 13 км харгы заhагдажа, Суурхайта нуур ошожо амарха зоной олон болохонь лабтай. Бүхыдѳѳ 550 сая түхэригтэ заhабарилгын ажал ябуулагдаха гээд тэмдэглэе.

Фото: Селенга-инфо