Ниигэм 29 sep 2020 421

Буряад Уласта саhан орохоор хүлеэгдэнэ

Гараха октябрь hара хүйтэн байха, - гээд Буряадай уларил шэнжэлэгшэд мэдээсэнэ.

Тиин сентябриин 30-да мүн лэ hалхитай, бороо саhатай уларил тогтохо. Уласай ехэнхи аймагуудта бороон орохо, саашадаа саhалха. Секундын 15-20 метр хүсэтэйгѳѳр hалхилха.

Октябриин 1-дэ мүн лэ ехэ hалхитай, шэрүүн үдэр мандаха. Хаа хаанагүй саhан ехээр орожо магад. Харгынууд, дабаанууд халтируухай болохо. Тиимэhээ жолоошодой hэргэг ябахань шухала.

Эмхи зургаануудта онсо байдалhаа hэргылэмжын хүдэлмэринүүдые ябуулха тухай Буряад Уласай онсо байдалай талаар яаманай мэргэжэлтэд дахин hануулна.

Фото: yandex.ru