Ниигэм 30 sep 2020 449

​Улаан-Үдын 100-гаадтахи кварталнуудта олон байратай гэрнүүдтэ  мүнөө болотороо хүйтэн

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаанай хэблэлэй албан

Табан үдэрэй туршада 8°C хүйтэн болоболнь, дулаасуулгын хаһа эхилхэ, харин табан үдэр соо 8°C дээшэ дулаан уларил тогтоболнь, болбосон түхэлтэй гэрнүүд дулаасуулагдахаяа болихо ёһотой гэһэн тогтоол Ород Уласай Засагай газар 2011 оной май һарын 6-да абаһан юм. Манай Буряад Уласта тэрэ хаһа намарай түрүүшын һарын тэгэндэ хүрэжэ ерэдэг гээшэ. Байгша ондо сентябриин 25 болотор Улаан-Үдын бүхы гэрнүүдтэ дулаан үгтэхэ гэжэ найдуулагдаһан аад, 100-гаадтахи кварталнуудта байрладаг хэдэн мянган ажаһуугшадай гэртэ мүнөө болотороо хүйтэн.

Дулаасуулгын хаһын эхин болотор заһабарилгын, бэлдэлгын ажал хэгдэжэ дүүргэгдээдүй бшуу. Хүйтэн гэртэ ажаһууха баатай болоһон арад зон амаргүй ехээр голхоржо, гомдол баринад. Үнгэрэгшэ долоон хоногой эсэстэ тэндэхи ажаһуугшадтай Октябрьска хороогой гулбаа, Улаан-Үдын мэр уулзаһан байна. Тэндэ ажаһуугшадай гомдохын ехээр гомдоходонь, Октябрьска хороогой засаг дарга саг соогоо энэ ажалай хэгдээгүй байһандань, арад зонһоо хүлисэл гуйгаа, тиигэжэ байхадань, Игорь Шутенков дулаа абаагүй байгаа хадаа мүнгэ түлэхэгүйт гэжэ хэлэбэ.

Мүнөөдөө дулаасуулгын соргонуудай заһабарилгада 200 гаран хүн хабаадуулагданхай, заһабарилгын хоёр ондоо талмай дээрэ ажаллажа байнад.

- Эгээл томо, шухала заһабарилгын ажалнууд Медведчиковэ станци шадар хэгдэнэ. Эндэһээ гадуур 111- 113-дахи кварталнуудта ажалшадай 6 бүлгэм хүдэлнэ. Октябрь һарын 3-да танай гэрнүүдтэ дулаан үгтэхэ, - гэжэ захиргаанай ажалшад найдуулаа.

Гагнууриин ажал дүүрэбэшье, шалгалтын ажал хэгдэнэ, энэ һарын 30-да тэрэ сорго руу уһа эюулжэ туршаха юм байна. Түргэн сагай туршада энэ ажал хэжэ бүтээхын тула хажуу тээһээ хэдэн олон зон хабаадуулагдаа гээд үшөө дахин һануулая. Тэдэнэр 24 сагай туршада бэе бэеэ һэлгэжэ байжа хүдэлнэд.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаанай хэблэлэй албан