Ниигэм 30 sep 2020 509

​Буряад Уласта хорилтын болзор һунаагдаба

© фото: pixabay.com

Коронавирус үбшэнэй саашадаа ехээр һүжэрхэгүйн тула олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулганууд октябриин 31 болотор хоригдобо. Энээн тухай Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй зарлигта нэмэлтэнүүд оруулагдаа.

65-һаа дээшэ наһатайшуул болон үбшэн зон гэрһээ холо ошохогүй гэһэн заабари сахиха ёһотой. Тэдэ дүтын дэлгүүртэ, эмнэлгэдэ ошохо, гэр тойрон сэнгэхэ, газаагаа бэеэ һорихо, өөрын машинаар гү, али таксигаар лэ иишэ тиишээ ябаха аргатай.

Октябриин 31 болотор кинотеатрнууд, үхибүүдэй, олониитын наадалгын, амаралгын газарнууд, аттракционууд, һүниин клубууд болон наймаа аралжаанай газарнуудта оршодог амяараа үүдэгүй кафенүүд хүдэлхэгүй. СПА-салонууд, соляринууд болон массажна салонуудшье нээгдэхэгүй. Харин баани болон саунанууд үшөө зун дунда бага зэргээр ажалаа эхилээ һэн.

Мүн баһа энэл хугасаада ажаһуугшадай ниигэмэй түбүүдтэхи кружогууд, секцинүүд болон бэшэшье ябуулганууд хоригдоно.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: pixabay.com