Ниигэм 30 sep 2020 739

​Буряад Уласта «Хүдөөгэй багша» гэһэн түсэл сентябриин 1-һээ бэелүүлэгдэжэ эхилээ

© фото: Борис БАЛДАНОВ

Сентябриин 1-һээ Буряад Уласта «Хүдөөгэй багша» гэһэн түсэл бэелүүлэгдэжэ эхилээ. 30 багша хүдөө аймагуудаар таража, түрүүшынгээ һара хүдэлжэ гараба.

Багшын ажалда дүй дүршэл ехэтэй Саяна Дамбаевна Манзарова наһанайнгаа хуби заяа эрид һэлгэхэ гэжэ шиидэһэн байна. 30 жэлэй хугасаада эхин классуудай хүүгэдтэ багшалһан мэргэжэлтэн Түнхэнэй аймагай Пётр Билдаевай нэрэмжэтэ Аршаанай дунда һургуулида хүдэлхэеэ ерээ. Тус аймаг шэлэжэ абаһаниинь гайхалгүй.

- Би өөрөө Түнхэнэй Хойто гол һууринһаа гарбалтайб. Минии багахан ябахада, түрэлхидни Северобайкальск хото нүүжэ ошоһон юм. Тэндэл һургуули дүүргээб, - гэжэ Саяна Дамбаевна хөөрэнэ.

Мэргэжэлтэнэй хэлэһээр, олон тоото түрэл гаралынь багшанар юм. Эгээл тиимэһээ Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй багшанарай дээдэ һургуулида һураһан намтартай. Дүүргэхэтэеэ сасуу Северобайкальск хотодо хүдэлхэеэ эльгээгдэһэн байна. Хойто зүгтэ зургаан жэл хүдэлөөд, Улаан-Үдэ ерээ. 9-дэхи һургуулида 24 жэлэй хугасаада багшалаа. Хэдэн үе һурагшадынь хотын, уласай хэмжээ ябуулгануудта шалгараа. Өөрөөшье мэргэжэлтэ урилдаануудта ходо түрүү зэргэдэ ябаа.

- Эгээл һүүлшынгээ амжалта «Минии эрхим хэшээл» гэһэн бүхэроссиин конкурсдо туйлааб. 9-дэхи һургуулиин гурбан багша үнгэрһэн хабар эндэ хабаадаабди. Шангай 3-дахи һуури эзэлһэндээ баяртайбди, - гэжэ багша омогорхон хэлэнэ.

«Хүдөөгэй багша» гэһэн түсэл Буряад орондо анха түрүүшынхиеэ бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Хүдөө нютаг ошоһон багшанарта хоёр сая түхэриг мүнгэн үгтэнэ гэжэ мэдээжэ. Саяна Манзарова тэрэниие гэр байрынгаа байдал һайжаруулгын хэрэгтэ дамжуулха тухайгаа ехээр нюунагүй. Тиигэжэ һаял соносхогдоод байхадань, түрүүшүүлэй дунда Саяна Манзарова саарһа дансаяа суглуулжа тушаагаа.

- Хараад үзэхэдэмни, дүрбэн лэ һургуулида эхин классуудай багша хэрэгтэй байгаа. Хяагтын, Ахын болон Муяын аймагуудые мэдэдэггүйб, хэнииешье тэндэ танихагүйб. Тиимэһээ түрэл Түнхэндөө ошохо гэһэн шиидхэбэри абтаа. Теэд шанга гэгшын шэлэн абалга болоо гэжэ һананаб. Юундэб гэхэдэ, Аршаанай һургуулида хүдэлхэ һуурида эгээл олон мэдүүлгэ оронхой байгаа, - гэжэ Саяна Дамбаевна хөөрөөгөө үргэлжэлүүлнэ.

Дүй дүршэл ехэтэй байһан Саяна Дамбаевна түрэл нютагаа ошожо багшалха азатай байшоо. Эндэ тэрэниие эбтэй эетэй хүдэлмэрилэгшэд угтан абаа.

- Бүхы багшанартай танилсаагүй байнаб. Нэн түрүүн һургуулиин гуламтын захирал Дашима Гылыковна Дамдиноватай уулзаабди. Байха гэрыем сугтаа бэдэрээбди. Тиимэ бэлэнээр эндэ гэр олдодоггүй гэжэ ойлгооб. Мүнөө шэнэ байрынгаа түлөө өөрынгөө мүнгэ түлэнэб. Ха­рин «Хүдөөгэй багша» түсэлэй гури­маар, энэ гаргаша аймагай захиргаан даажа абаха ёһотой байгаа, - гэжэ бэрхэшээлтэй дайралдаһанаа Саяна Манзарова мэдүүлнэ.

Хэды тиигэбэшье Саяна Дамбаевна иишээ ерэһэндээ баяртай. Суг хамта хүдэлдэг нүхэдынь шэнэ багшада ямар туһа хүргэхэ тухайгаа ходо асуужа, ажал хэрэгээрнь һонирхожо байдаг. Түрэлхидшье баһа дэмжэнэ.

Мэргэжэлтэн һаял һургуулиин богоһо алхажа ороһон үхибүүдтэ заана.

- 1-дэхи «б» классай хүтэлбэрилэгшэб. 13 хүбүүд, 10 басагад һурана. Булта бэрхэнүүд, эрдэм абахал һанаатай хүүгэд гээшэ. Үдын хойно нүгөө жэл һургуулида ерэхэ сэсэрлигэй үхибүүдтэй хүдэлнэб, - гэжэ багша хөөрэнэ.

Хотын ба хүдөөгэй үхибүүдые зэргэсүүлхэнь буруу гэжэ Саяна Дамбаевна тэмдэглэнэ. Энэ наһандаа тэдэ булта тэгшэ адли. Теэд хотынхидай һургуулида бэлдэхэ арга боломжонууд нилээн олон. Яабашье яһала һайн бэлэдхэлтэй хүбүүд, басагад һургуулида ерэнхэй.

Һургуулиин захирал Дашима Дамдинова шэнэ багшатай болоһондоо баяртай. Юуб гэхэдэ, олон жэлдэ мэргэжэлтэдээр дуталдажа байгаа ха юм.

- «Хүдөөгэй багша» гэһэн түсэлөөр маанадта дүй дүршэлтэй, бэрхэ багша ерээ. Түрүүшын уулзалгын һүүлээр абаһаар лэ бэлигтэй багшатай болообди гэжэ ойлгооб. Тиимэһээ табан жэлээ хүдэлөөд, ажалаа эндээл үргэлжэлүүлхэ тухайнь хэлсэжэ байнабди. Юуб гэхэдэ, удангүй үхибүүдтэй хүдэлхэ арга боломжо бүри һайжарха. Ушар гэхэдэ, ерэхэ жэлдэ һуралсалай шэнэ байшантай болохомнай. Багшанарай хүдэлхэ, үхибүүдэй һураха һайн оршон байдал тогтоогдохо, - гэжэ Дашима Гылыковна хэлэнэ.

Саяна Манзарова табан жэл хүдэлхэ үгыгөө өөрөөшье мэдэнэгүй. Тиихэдэ баһа хубиингаа шиидхэбэри абаха.

- Аршаанай һургуулида намайе тон һайнаар, үни заяанай танил мэтэ угтажа абаа. Харин 24 жэлдэ минии хүдэлһэн 9-дэхи һургуулида үдэшэхэдөө, «табан жэл болоод бусаарай» гэжэ хэлээ һэн. Теэд яахабиб гэжэ саг харуулха, - гэжэ Саяна Дамбаевна хэлэнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис БАЛДАНОВ