Ниигэм 1 oct 2020 467

Буряадта «Мүнгэн наhан» харалган түгэсэбэ

Мүнөөдэр – Наһажаал зоной уласхоорондын үдэр. Энэ үдэртэ дашарамдуулагдан, Буряад Улас дотор «Мүнгэн наһан» гэжэ нэрлэгдэһэн фото харалганда амжалта туйлаһан хүнүүдэй шагнал үнгэргэгдэхэ.

Хамта дээрээ 200-аад гэрэл зурагууд харалганда эльгээгдээ", - гээд Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар яаман мэдээсэнэ.

 Олоной дуу үгэлгөөр түгэсхэлэй шатада 20 хүн гаража, шүүгшэд табан номинацида амжалта туйлаһан  табан диилэгшэдые элирүүлээ:

- «Дари добро» номинацида - Ольга Орлова (@cbs_biblio_f2);

- «Дедушка и бабушка – лучшие друзья» - Лилия Янькова (@gusinoe03);

- «Люди пожилые – сердцем молодые» - Анджела Тогошеева (@t_angela_g);
- «Мои года – мое богатство» - Светлана Барнадаева (@svetlanadamb);
- «По жизни - вместе» - Ирина Цыренова (@i_tsyrenova).

Харалга эмхидхэhэн хороон урмашуулгын бэлэгүүдые Наталья Дашиева, (@natalia_dash_va), Елена Алексеева (@elena_alekseevva03), Евгения Бадлуева (@badluevaevgeniia), Ирина Шоноева (@sh_irina20),  Цыренжапова Инесса (@_inessska) хабаадагшадта олгуулаа.

Фото: valday.com