Ниигэм 1 oct 2020 449

Буряад Уласта эдир аяншадай слёт үнгэрөө

Эдир аяншадай болон Эсэгэ орондоо дуратайшуулай слёт харилсаагүй аргаар Буряад Уласта үнгэргэгдэбэ.

 «Таабайн мүрөөр» гэжэ нэрлэгдэһэн хэмжээн Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда Илалтын туйлагдаһаар 75 жэлэй ойдо зорюулагдан эмхидхэгдээ. Слёдто наhанай хоёр бүлэгтэ hурагшад хубааржа, хабаадаа. Нэгэдэхи бүлэгтэ 10 - 14 наһатай, хоёрдохи бүлэгтэ 15 – 18 наhатай  үхибүүд ороо. Командын бүридэлдэ дүрбэн хүн байгаа. Танилсалгын үгэ хэлэхэ,  аяншалга тухай асуудалнуудта харюусаха,  эмнэлгын түргэн туhаламжа үзүүлхэ, хизаар ороноо шэнжэлэгшэдэй харалганда хабаадаха шатануудһаа слёт бүридөө. Гадна «Повторяй за мной» флешмобто хабаадаха, буряад хэлэн дээрэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай сэрэгшэдэй мүнхэ дурасхаалда зорюулагдажа бодхоогдоhон хүшѳѳнүүд тухай тобшохоноор хѳѳрэхэ даабаринуудые, «Намай интернет соо оло» гэhэн хэмжээндэ хабаадахые  шүүгшэд хаража, сэгнэһэн байна.

15 наһатайһаа эхилээд, 18 наһатай хүрэтэр эдиршүүлэй дунда иимэ дүнгүүд гаргагдаба:

1-дэхи һуури - ГБПОУ «БКН»-гай Түнхэнэй таһагай «Дети России» бүлгэм;

2-дохи һуури – «Эдельвейс» гэһэн спортын аяншалгын болон хизаар ороноо шэнжэлэгшэдэй «Батальон» бүлгэм;

3-дахи һуури -  ГАПОУ РБ «Уласай олон шэглэлтэй  колледжын» «Наследники» бүлгэм.

10 наһатайһаа эхилээд, 14 наһа хүрэтэр үхибүүдэй дунда:

1-дэхи һуури – Улаан-Үдэ хото шадархи Загорскын һурагшадай «Максимум» бүлгэм;

2-дохи һуури – Захааминай аймагай Үлэгшэнэй дунда һургуулиин «Журавли» бүлгэм.


Фото: yandex.ru