Ниигэм 1 oct 2020 450

Буряад Уласай hурагша Бүхэроссиин харалганда үндэр амжалта туйлаба

«Минии тоонто нютаг: байгаали, соёл, угсаатан» гэhэн харалгын «Этно болон оршон тойронхи байгаали хамгаалгын талаар шэнжэлэлгэ» гэhэн номинацида Загарайн аймагай Онохойн хүүгэдэй урлалай байшангай түлѳѳлэгшэ Елена Головина эрхимлэбэ. Тэрэнэй багшаниинь Александр Дунаев болоно.

Энэ жэлэй харалганда хамта дээрээ Ородой Холбоото Уласай 60 нютаг можонуудhаа 225 шэнжэлэлгын хүдэлмэринүүд эльгээгдэжэ, түгэсхэлэй шатада 59 hурагшад болон нэмэлтэ hуралсалай 8 багшанар гараhан байна. Буряадай hурагшын хабаадаhан бүлгэмдэ 49 хүдэлмэринүүд дурадхагдаа гээд хэлэе.

Хамшагта ханяаданай талаар гүрэн дотор орёо байдалай тохёолдоод байhан шалтагhаа түгэсхэлэй шата харилсаагүй аргаар эмхидхэгдэжэ, дүнгүүд гаргагдаа.

Түрэл нютагайнгаа соёлой, түүхын, байгаалиин баялигуудтай танилсажа, саашань хүгжѳѳхэ зорилго харалганиие эмхидхэгшэд табижа, энэнь заатагүй бэелүүлэгдээ гээд тэмдэглэнэ.

 

 

Фото: egov-buryatia.ru/minobr