Ниигэм 2 oct 2020 552

Ород Уласта намарай сэрэгэй албанда таталга эхилбэ

Зүүн зүгэй сэрэгэй тойрогой комиссариадуудай мэргэжэлтэд энэ жэлэй намар сэрэгэй албанда татагдаха залуушуулда мэдүүлгэнуудые  барюулжа дүүргэбэ.

Хүбүүдэй бэе тамир шалгаха мэргэжэл ехэтэй  эмшэд бэлэн. Албанда таталгын эмхи байрануудта коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын дүримүүд сахигдаха. Харилсаагүй аргаар хүнэй бэеын халууниие хэмжэхэ термометрнуудаар, нюураа хамгаалха хаалтануудаар, хорото үбшэнэй бодосуудые үгы хэхэ шэнгэн зүйлнүүдээр сэрэгэй пунктнууд гүйсэд хангагданхай.
Ажаглалта: Зүүн зүгэй сэрэгэй тойрогой бүридэлдэ Буряад, Саха-Яхад Уласууд, Байгал шадарай, Камчаткын, Примориин, Хабаровскын хизаарнууд, Амурай, Магаданай, Сахалинай, Еврейн  областьнууд, Чукоткын  тойрог ородог.

Фото: yandex.ru