Ниигэм 2 oct 2020 467

​Буряад Уласта олоной газарта ябахадаа, ама, хамараа бүглөөд ябаха гурим шангадхагдаба

© фото: pixabay.com

COVID-19 үбшэнэй дэлгэрхэгүй талаар асуудалнуудые шиидхэхэ уласай оперативна штабай шиидхэбэреэр үбшэнтэнэй тоо бага болгохо талаар хэмжээнүүд шангадхагдаба. Гараха долоон хоногто ниитын тээбэридэ, олоной ябадаг газарнуудта ороходоо, хүнүүд ама, хамараа бүглөөд ябана гү гэжэ шалгалтанууд эмхидхэгдэхэ.

Буряад Уласай Засагай газар Роспотребхиналтын, Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай, Улаан-Үдэ хотын захиргаанай түлөөлэгшэдтэй хамта шалгалтануудые эмхидхэхэ юм.

Ниитын тээбэридэ ябагшад, жолоошодтой hэргылэмжын хөөрэлдөөнүүд ябуулагдана. Абтаhан хизаарлалтын хэмжээнүүдэй гурим эбдэгшэдтэ захиргаанай харюусалга абтаха. Физическэ нюурнууд - 1,5 мянган түхэриг, тушаалтад -2,5-hаа 7 мянга хүрэтэр, юридическэ нюурнууд – 12,5-hаа 25 мянга хүрэтэр яла түлэхэ.

 

Фото: pixabay.com