Ниигэм 2 oct 2020 458

​Буряад Уласта түймэрэй аюултай онсо гурим болюулагдаба

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай Засагай газарай 2020 оной октябриин 1-эй 608-дахи тогтоолоор уласай дэбисхэртэ түймэртэ аюултай онсо гурим болюулагдаба.

Улас дотор 2020 оной апрелиин 1-дэ Засагай газарай тогтоолоор түймэрэй аюултай онсо гурим соносхогдоо hэн.

Түймэрэй аюултай хаhын эхилhэн сагhаа хойшо Буряадай дэбисхэртэ 89,9 мянган гектар талмайда ойн 527 түймэр гараhан байна. Үнгэрhэн жэлэй энэ хугасаада 226,7 мянган гектарта ойн 597 түймэр соробхилоо.

Байгша ондо түймэрэй гараhан түрүүшын үдэртэ 84,2% түймэр сарагдаа, хоёрдохи болон удаадахи үдэрнүүдтэ – 15,7 %-нь унтараагдаа.

Түймэр ехэнхидээ галда хайша хэрэгээр хандаhан ушарhаа (45,7%) болон сахилгаанhаа (42,7%) гараhан байна гээд тэмдэглэлтэй.

2020 оной туршада түймэрэй аюулгүй байдал сахиха дүрим эбдэhэн 4 мянганhаа дээшэ ушар элирүүлэгдээ, 2800-hаа дээшэ захиргаанай хэрэгүүд хараалагдаа. Тиихэдэ 14,4 саяhаа дээшэ яла тохогдоо.

 

 

Фото: pixabay.com