Ниигэм 2 oct 2020 627

​«Байгалай сэбэр эрьенүүд» гэhэн уласай мүрысөөнэй дүнгүүд согсологдобо

© фото: pixabay.com

Мүнөөдэр, октябриин 2-то, Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй яаманда «Байгалай сэбэр эрьенүүд» гэhэн уласай мүрысөөнэй дүнгүүд согсологдоо. Тус мүрысөөн байгша оной июль hарада соносхогдоо hэн.

Мүрысөөндэ 9 hуурин хабаадаа. 500 гаран шахуу хүнүүдэй хабаадалгатайгаар 40 дүрбэлжэн метрhээ ехэ талмайн дэбисхэр бог шоройhоо сэбэрлэгдээ.

«Байгалай экосистемэ хамгаалгада анхарал хандуулха зорилготой мүрысөөн эмхидхэгдээ. Гадна эгээл эдэбхитэй нютагай засагай хүтэлбэри элирүүлээбди», - гэжэ байгаалиин нөөсэнүүдэй сайд Алексей Хандархаев хэлэбэ.

«Байгалай сэбэр эрьенүүд» гэhэн уласай мүрысөөндэ Оймурай hомон түрүүлжэ гараа.

Мүрысөөнэй эбээн тэдхэгшэ «Хужир Энтерпрайз» гэhэн бүлгэм болоhон байна. Нэгэдэхи hуури эзэлэгшэдтэ - телевизор, хоёрдохи hуури эзэлhэн Баргажанай hомондо – ноутбук, 3-дахи hуури эзэлhэн Выдрино hомондо принтер барюулагдаа.

 

 

Фото: pixabay.com