Ниигэм 5 oct 2020 533

Буряадта багшанар нэмэри мүнгэ абаба

Дунда һургуулинуудта класснуудые хүтэлбэрилдэг багшанар сентябрь һарынгаа салинтай хамта табан мянган түхэриг абаа. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин байгша оной сентябриин 1-һээ класснуудай хүтэлбэрилэгшэдтэ табан мянган түхэриг нэмэжэ түлэхэ тухай Федеральна Суглаанда Хандалга эльгээхэдээ хэлэһэн байна. Һурагшадые хүмүүжүүлхэ гол үүргэ эдэ багшанар дүүргэдэг, тиимэһээ мүнгэн туһаламжа үзүүлхэ тухай шиидхэбэри абтаһан байна.

Буряадта хамта дээрээ 6536 багшанар нэмэри мүнгэ сентябрь һарада абаба», - гээд Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман мэдээсэнэ.

 

 

Фото: yandex.ru