Ниигэм 6 oct 2020 381

Буряад Уласай эрхим багшанарые амаршалгын ёһолол онлайн аргаар эмхидхэгдээ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Буряадай болон Бүхэроссиин харалгануудта амжалта туйлажа, мүнгэн шагналда хүртэһэн багшанарые амаршалаа.

Буряад ороной һуралсалай һалбарида хамта дээрээ 1009 эмхи зургаан тоологдожо,  240 мянган һурагшад, эдиршүүл, залуушуул һурана. Найман мянга табан зуун багшанар үдэр бүхэндэ манай залуу халааниие эрдэмдэ һургана», - гээд Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Ородой Холбоото Улас дотор багшын ажалда амжалта туйлажа, 200 мянган түхэриг шанда Буряадай арбан багшанар энэ жэл хүртэбэ:

 1. Цырендоржиева Виктория Николаевна, Яруунын аймагай Нарһатын 2-дохи һургуулиин физикын багша;
 2. Ринчинова Ольга Викторовна, Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай эхин классуудай багша;
 3. Зарубина Валентина Павловна, Хурамхаанай 1-дэхи һургуулиин хими, биологиин багша;
 4. Елаева Татьяна Алексеевна, Улаан-Үдэ хотын 25-дахи дунда һургуулиин ород хэлэ, литературын багша;
 5. Малахирова Жанна Дугаровна, Улаан-Үдэ хотын 59-дэхи Ородой Уласай гимназиин англи хэлэнэй багша;
 6. Абашеева Светлана Бато-Мунхоевна, 61-дэхи лицей-интернадай физикын багша;
 7. Монголова Галина Степановна, Улюнхаанай дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша;
 8. Дагбаева Вера Данзановна, Улаан-Үдэ хотын 3-дахи гимназиин түүхын багша;
 9. Магура Мария Петровна, Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ болон тоо бодолгын шэглэлэй һургуулиин физикын багша;
 10. Мункожапова Сэсэг Дабаевна, Улаан-Үдэ хотын 42-дохи дунда һургуулиин физкультурын багша.

Буряад Уласай 50 мянган түхэригэй шанда хүртэһэн багшанар:

 1. Гармаева Баирма Модосоевна, Хурамхаанай 2-дохи һургуулиин буряад хэлэнэй багша;
 2. Никулина Виктория Вячеславовна, Шпалозаводская һургуулиин немец хэлэнэй багша;
 3. Цыренова Эльвира Александровна, Улаан-Үдэ хотын 33-дахи гимназиин эхин классуудай багша;
 4. Патахинова Виктория Викторовна, Түнхэнэй аймагай Хэрэнэй дунда һургуулиин эхин классуудай багша;
 5. Балданова Баярма Дашиевна, Зэдын аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша;
 6. Будаин Светлана Гончиковна, Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай буряад хэлэнэй багша;
 7. Балданова Сыжидма Чимитовна, «Уласай һуралсалай түбэй» технологиин багша;
 8. Бадмаева Марина Баясановна, Шэбэртын дунда һургуулиин түүхын багша;
 9. Павлов Дмитрий Александрович, Улаан-Үдэ 29-дэхи гимназиин физкультурын багша;
 10. Богомоева Татьяна Алексеевна, Улаан-Үдэ хотын 49-дэхи дунда һургуулиин түүхын багша;
 11. Жамбалова Ирина Владимировна, Яруунын аймагай Нарһатын 1-дэхи һургуулиин англи хэлэнэй багша;
 12. Очиров Тимур Евгеньевич, Улаан-Үдэ хотын 47-дохи дунда һургуулиин англи хэлэнэй багша;
 13. Тихонов Алексей Леонидович, Улаан-Үдэ хотын 14-дэхи гимназиин түүхын багша;
 14. Бадмаева Надежда Григорьевна, Улаан-Үдэ хотын 49-дэхи һургуулиин эхин классуудай багша.

Жэл бүхэндэ эдэ харалганда хабаададаг багшанарай тоо дээшэлнэ. Жэшээнь, 2018 ондо - 44, 2019 ондо – 94, 2020 ондо – 117 мэргэжэлтэд хабаадажа, эгээл эрхимүүдынь намар Багшын Уласхоорондын үдэр тодорхойлогдожо, шагнагдадаг заншалтай.Фото: egov-buryatia.ru