Ниигэм 6 oct 2020 377

Коронавирус үбшэнэй вакцина Буряад Уласта асарагдаа

Коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын вакцина Буряад Уласта эдэ үдэрнүүдтэ асарагдажа, нэн түрүүн Инфекционно больницын эмшэд тарилга абаба.

Эмшэд энэ тарилгые гэмгүй һайнаар даажа, бэе махабадынь элүүр», - гээд Уласай Элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова тэмдэглэнэ.

Шэнэ вакцина хоёр дахин шалгалта гаража, хүнэй бэеын тамирта муу нүлөө үзүүлнэгүй гэжэ эрдэмтэд тобшолол хэнэ. Тиимэһээ бусад вакцинануудтал адли шэнжэтэй. Коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын вакцина Буряад Уласта асарагдахадаа, 18 градус хүйтэн газарта табигдаад ябаха гол эрилтэтэй байгаа. Энэнь гүйсэд һайнаар, наринаар сахигдажа, манай нютаг хүрэжэ ерээ.

Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav/