Ниигэм 6 oct 2020 478

Буряад Уласай ойн ажахын харуулшад хуша тариха түсэбтэй

Байгал шадарай аймагай ойн ажахын мэргэжэлтэд хушын 15 кг. үрэһэ Мойһотын тусхай газарта тарижа, модонуудые ургуулха талаар ажал ябуулна.

Хуша модоной үрэһэн хэдэн шатын бэлэдхэл гаража, намартаа һуулгагдаба. Шииг нойтотой, үдэрэй туршада наранда һайн халажа, үдэшэ болотор дулаагаа баряад байдаг газарта үрэһэн һуулгагдаа. Гадна томо, үндэр модонуудай дэргэдэ үрэһэ тарихада, зундаа һаял үндыжэ эхилһэн модод шанга наранда гандахагүй.

 Намарай сагта таригдаһан үрһэн һайнаар ургадаг гээд Кикиин ойн ажахын хүтэлбэрилэгшэ Данил Вотинцев тэмдэглэнэ. Хэрбээ эдэ үрэһэнһөө модоной түрүүшын ургамалай муугаар гарабал, хабартаа дахинаа тарилга үнгэргэхэ тухайгаа мэргэжэлтэд хэлэнэ.

Фото: Ойн ажахын агентство