Ниигэм 7 oct 2020 373

Буряадай ТОС-ууд ажалаа ябуулна

Эдэ үдэрнүүдтэ ѳѳhэдын хүтэлбэриин эмхинүүдэй (ТОС-дай) харалганда мэдүүлгэ бариха болзор түгэсэбэ.

Буряад Улас дотор ТОС-ууд ехэ эршэмтэйгээр ажалаа ябуулжа, ажабайдалаа ѳѳhэдынгѳѳ аргаар hайжаруулна. Улаан-Yдэ хотын зүүн талада оршодог «Степной» ТОС-ай ажаhуугшад спортын талмай барилга эхилээд байна. Мүнѳѳ талмай тойруулжа хашаа барижа, оёорынь бүхэ резинээр дэлгэбэ. Удаань баскетбол наададай хоёр щит, волейболой сеткэ үлгэхэнь. ТОС-ые хүтэлбэрилэгшэ Сергей Арефьевай хэлэhээр, хэдэн жэлэй туршада уласай харалганда хабаадабашье, 2019 ондо түрүүшынхиеэ амжалта туйлажа, тэрэ мүнгѳѳрѳѳ тус ажал ябуулжа эхилээ. Энэ тойрогто ажаhуудаг үхибүүд тамирай талмай манда хэрэгтэй гэжэ түрилхэдтѳѳ нэгэтэ бэшэ хандажа, мүнөө һаналынь дүүргэгдэхэнь.

2015 ондо грант шүүжэ, марафон үнгэргэжэ, суглуулагдаhан мүнгэндэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ветерануудта зорюулагдаhан хүшѳѳ hэльбэн шэнэлэгдэhэн юм.

«Степной» ТОС-ай дэбисхэртэ нэгэ мянга табан зуугаад зон тоологдоно. Хамтын хүсѳѳр «Наhажаал зоной үдэр», «Помоги собраться в школу» гэhэн ниигүүлэсхы хэмжээнүүдые эмхидхэжэ, бэе бэедээ туhа хүргэдэг заншалтай болонхой.

Фото: yandex.ru/clck/