Ниигэм 7 oct 2020 367

​Бүхэроссиин урилдаанда Янжима Батуева Буряадаа түлөөлнэ

© фото: vk.com/Бурятия life

Буряадай оюутан дангина гүрэнэйнгөө 15 эгээл сэбэрхэн оюутадай дунда орожо шадаа. Бүхэроссиин «Студентка России-2020» урилдаанда Янжима Батуева Буряадаа түлөөлнэ. Янжима Батуева Э.Раднаевай нэрэмжэтэ эмнэлгын колледждо һурадаг. Манай дангина Алас Дурна тойрогые гансаараа түлөөлжэ, энэ түгэсхэлэй тэмсэлдэ үлөө.

Янжима нэгэнтэ бэшэ иимэ уран һайханай урилдаануудта хабаадажа, яһала дүршэлтэй болонхой. Тэрэ «Байгалай субад эрдэни» урилдаанда түрүүшүүлэй тоодо оролсоһон юм. Уласхоорондын «Miss Lumiere International World» урилдаанай түгэсхэлдэ Сингапурта урагшатайгаар хабаадаа һэн.

- Октябриин 6-да оюутадай эгээл эрхимэй нэрэ зэргын тэмсэлдэ Янжима хабаадажа эхилхэ, - гэжэ энэ урилдаа эмхидхэгшэд дуулгаа.

Энэ ехэ нэрэ зэргын түлөө Новосибирскэ, Кемеровскэ, Рязанска, Тюменскэ, Пензенскэ, Омско можонуудай, Ханты-Мансиин тойрогой, Татарстан  Уласай болон Алтайн хизаарай эгээл сэбэр һайхан дангинанууд урилдаха.

Илагша октябриин 10- да залуушуулай соёлой «ART» гэһэн хэмжээ ябуулгануудай үнгэргэлгын үедэ Новосибирскын гүрэнэй ехэ һургуулида элирүүлэгдэхэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: vk.com/Бурятия life