Ниигэм 7 oct 2020 435

​Зайгуул нохойнууд Буряад Уласай ажаһуугшадые хүлгөөһөөр

© фото: Яндекс.Новости

Зайгуул нохойнуудтай ганса Улаан-Үдэдэ ажаһуугшад дайралда­на бэшэ, мүн хүдөөдэшье тус бэрхэ­шээл үзэгдэнэ.

Хори аймагай ажаһуугшад үйлсөөр олон нохойнуудай зайжа ябаһые дуулгана. Хүн зониие, иланга­яа үхибүүдые тэдэнэй хазаһан ушар­нууд тохёолдоно.

Хори һууринай сомоной мэргэ­жэлтэдэй тэмдэглэһээр, үйлсөөр гүйжэ ябаһан ехэнхи нохойнууд эзэ­тэй юм. Амитадайнгаа хойноһоо тэдэ һайнаар харанагүй гээшэ.

Хүдөө ажахын таһагые даагша Виктор Хабитуевай мэдээсэһээр, 2020 ондо энэ хэрэгтэ 555 мянган түхэриг гаргашалагдаха юм. Энэ мүнгэндэ 83 нохой бариха аргатай.

- Тус хэрэг бүтээхэ эмхи зур­гааниие шэлэн абалгын конкурс үнгэргэгдэжэ байнхай, - гэжэ Виктор Хабитуев хэлэнэ.

Гэхэтэй хамта, зайгуул нохойнуу­дые буудажа, хорложо алалга тухай зугаа байха ёһогүй. Юуб гэхэдэ, 2020 оной январиин 1-дэ хүсэндөө ороһон Хуулиин ёһоор, иимэ хэрэг огто хо­ригдоно. Тиимэһээ конкурсдо илаһан эмхи зургаан, нохойнуудые барижа шэмхэхэ, тусхай вакцинаар тариха, чип табиха болоно. Тиигээд лэ оршон байдалда гэдэргэнь бусааха юм.

- Олзын хэрэг эрхилэгшэд иимэ ажалые хүндэ гэжэ тоолоно. Үшөө тиихэдэ нохой баряад байлгаха тус­хай газар зүбөөр хэхэнь хүнгэн бэшэ. Тиимэһээ иимэ ажал бүтээхэ хүнүүд олдоногүй, - гэжэ Виктор Хабитуев хэлэнэ.

“Удинская новь” сонинһоо

Фото: Яндекс.Новости