Ниигэм 7 oct 2020 748

​Буряад хэлээр мэдээсэхэ телесубаг улас дотор байгуулагдаха

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Буряад хэлээр мэдээсэхэ телесубаг байгуулагдахань гэһэн һураг һүүлэй үедэ таранхай. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй октябриин 6-да АТВ телесубагта интервью үгэхэдэнь, энэ асуудалда харюусахыень хандаһан байна.

- Буряад хэлээр мэдээсэхэ телесубаг байгуулагдахань гэһэн һураг үнэн гү?

- Үнэн. Энэ ажал түсэблэгдэнхэй, мүнөө арга боломжонуудыень хараалнабди. Эрхүү можотой, Үбэр Байгалай хизаартай, нэн түрүүн Агын Буряадай тойрогтой  уридшалан хэлсэнхэйбди. Энэ хадаа буряадуудай ажаһуудаг дэбисхэртэ мэдээсэхэ канал байха ёһотой. Дабтан хэлэнэб, Эрхүү можо, Үбэр Байгалай хизаар болон Буряад Улас. Сугтаа ажаллажа, мүнгэ һомолгоншье суг байха. Удхатай, томоотой канал байха болоно. ВГТРК болон «Селенга» телесубагуудта үндэһэлэн байгуулхаар хараалнабди. Мүнгэн һангай талаар тоололго хэгдэнэ. Мүнгэндөө тааруулжа, һайн шанартай, олондо мэдээсэхэ субаг байгуулха гэжэ хэлсэгдэнэ. Буряад хэлэнэй асуудал шухала, хэлэеэ хүгжөөхэ талаар ажал ябуулхабди.

- Хэзээ телесубаг хүдэлжэ эхилхэ гэжэ хараалнабта?

- Хойто жэлһээ, хойто жэлэй эхинһээ.

- Сагаалганда эхилхэ гү?

- Тиигэхэ гэжэ һананаб.

 

Фото: Анна ОГОРОДНИК