Ниигэм 8 oct 2020 407

Грипп үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга үргэлжэлнэ

Октябриин зургаанай байдалаар Буряад Уласай 368183 ажаһуугшад тарюулаад байна. Энэнь түсэбэй 37,3 % бүридүүлнэ. Тэдэнэй тоодо 119557 үхибүүд ороно.

Энэ намарай ханяаданай хаһа коронавирус үбшэнтэй ехээр һүжэрхэ сагтай ниилэжэ, зоной ханяаданда нэрбэгдэхэ ушарнууд олоор бүридхэгдэнэ. Сагтаа вакцинаар тарюулһан хүнүүд ханяаданай һүжэрхэ сагые яһала бараг дабадаг гээд Роспотреб-хиналтын мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ. Байгша ондо хамтадаа ажаһуугшадай 60 % тарилга хэгдэхэ түсэб табигданхай. Илангаяа үхибүүдэй, хээлитэй эхэнэрнүүдэй, 60 наһанһаа ахатанай, эмнэлгын, һуралсалай һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй тарилга абахань шухала. Сагтаа тарилга абаһан хүнэй бэе тамир ханяаданда диилдэнгүй байдаг гэжэ хэлэе.

Фото: yandex.ru