Ниигэм 8 oct 2020 414

Буряад Уласта модо бэлдэдэг эмхинүүд шалгагдана

Буряадай ойн ажахын мэргэжэлтэд Буряадай байгаали-хиналтын ажалшадтай хамта хуули бусын аргаар модо бэлдэжэ, саашань ябуулдаг газарнуудые элирүүлхэ талаар шалгалта үнгэргөө.

Мүнөө модо бэлдэдэг иимэ 796 газар бүридхэлдэ абтанхай.  2020 оной эхиндэ 859 газарта модо абалгын ажал ябуулагдадаг байгаа. Хамта дээрээ 467 пунктдэ шалгалта боложо, хуули хазагайруулһан, али нэгэн дүрим эбдэһэн 420 ушар бүридхэгдэбэ. Гол түлэб хэрэгтэй дансануудынь буруу бэшэгдэнхэй, модо унагааһан газараа саг соонь арилгангүй орхиһон, модоной узуур, үзүүрые миин оболоод хаяһан ушарнууд мэргэжэлтэдэй анхарал татаа. Тиибэшье хуули бусын аргаар, тусхай бүридхэлдэ абтаагүй 28 пунктнууд элирүүлэгдээ. Шалгалтын дүнгүүдээр тоосоон табигдажа, бүхы мэдээсэл саашадаа хиналтын эмхинүүдтэ дамжуулагдаа.

Фото: yandex.ru