Ниигэм 8 oct 2020 440

​Буряад Уласай хүдөө ажахы эрхилэгшэд бүхэроссиин хэмжээ ябуулгада хабаадаха аргатай

© фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан

Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын яаман хүдөө ажахын хүдэлмэрилэгшэдэй үдэр угтуулан, #будниаграриев гэһэн флешмоб эмхидхэнэ. Тус хэмжээ ябуулгын аргаар Ород гүрэнэй можо нютаг бүхэнэй хүдөө ажахы эрхилэгшэдэй ажалтай танилсаха арга олгогдоно.

Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман мэдээсэлэй-методологическа түбтэй хамта өөһэдын түсэл байгуулжа, #будниаграриев гэһэн мүрысөө эмхидхэбэ. Хэмжээ ябуулгада Буряадай хүдөө ажахы үйлэдбэрилэгшэд (ИП,КФХ болон юридическа нюурнууд) уригдана. Хубиин ажахы эрхилэгшэд хабаадахагүй гээд тэмдэглэлтэй. Мүрысөөндэ оролсогшод үдэр бүриингөө ажал тухай видео, гэрэл зураг буулгажа, холбоо сүлжээндэ дэлгэхэ болоно.

Мүрысөөн гурбан номинацида үнгэрхэ. «Агродень» гэһэн номинацида «Фермерэй ажабайдалһаа нэгэ үдэр» гэһэн нэгэ минутын туршада буулгабаринууд хабаадаха. Илагшада «Энергостройсервис» компаниһаа гагнаха хэрэгсэл барюулагдаха. «Агроселфи» номинацида фермерэй гэрэл зурагууд толилогдохо. Түрүү һуури эзэлһэн хүн «Трактор03» компаниһаа хониной нооһо хайшалха машинкада хүртэхэ. «Наши любимцы» гэһэн номинацида гэрэй амитадай гэрэл зурагууд хабаадаха. Илагшада «Байкалтрэк» компаниһаа мал адуулха GPS радиомаяк барюулагдаха.

Номинаци бүхэндэ хоёрдохи һуури эзэлэгшэдтэ «Ветаптека03» магазинһаа 4 000, 2 500, 2 500 түхэригэй үнэмшэлгэнүүд барюулагдаха.

Тиихэдэ Буряадай хүдөө ажахын коопераци дэмжэлгын жасаһаа хүдөө ажахын кооперацинуудта тусхай шан хараалагданхай.

Мүрысөөндэ яагаад хабаадаха тухай мэдээсэл  Буряадай хүдөө ажахын яаманда абахаар. Хэмжээ ябуулга октябриин 8-һаа 28 болотор эмхидхэгдэхэ юм. 

Хүдөө ажахын һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй үдэр жэл бүри октябриин 2-дохи воскресенидэ тэмдэглэгдэдэг гэжэ һануулнабди. Байгша ондо октябриин 11-дэ һайндэрэй үдэр тудалдана.

  

 

 

 

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан