Ниигэм 8 oct 2020 381

​Северобайкальск хотын «Аюулгүй Байгал» гэһэн түсэл федеральна программын түгэсхэлэй шатада ороо

© фото: pixabay.com

Байгша оной октябриин 2-һоо 4 болотор Сочи хотодо  АСИ эмхиин «100 городских лидеров-2020» гэһэн программын түгэсхэлэй шата үнгэрөө. Тус хэмжээ ябуулгада хотын 36 команда хабаадажа,  27 түсэл түгэсхэлэй шатада ороһон байна.

Ородой Холбоото Уласай 24 можо нютагай хотын ниигэмүүдэй 100 эдэбхитэд хотын ажаһуугшадай ажабайдал болбосон түхэлтэй болгохо талаар түсэлнүүдые дурадхаа. Тэдэнэй олонхинь бэелүүлэгдэжэ эхилэнхэй.

Буряадай Северобайкальск хотын «Аюулгүй Байгал» гэһэн федеральна программын түгэсхэлэй шатада хабаадагшадай нэгэн болоһон байна. Түсэлэй ёһоор, Байгал далайн эрьедэ рекреационно дэбисхэр эмхидхэжэ, амарха болон байгаалида гамтайгаар хандаха оршон байгуулагдаха юм. 2020 оной июнь һарада түсэл бэелүүлэгдэжэ эхилээ, 2022 ондо дүүргэхээр түсэблэгдэнэ.

Октябриин 15-һаа 100gorodov.ru сайтда «100 городских лидеров-2020» программын эрхим түсэл элирүүлхэ талаар арадай һанал хуряалга эхилхэ. «Аюулгүй Байгал» гэһэн түсэл дэмжэхэ гэбэл, https://100gorodov.ru/leaders2020 гэһэн хаягаар орожо, дуугаа үгэхөөр.

 

 

 

Фото: pixabay.com