Ниигэм 9 oct 2020 496

Ивалгын аймагай эдир инспекторнууд

Ивалгын аймагай «Калинка» хүүгэдэй сэсэрлигэй үхибүүд «Харгын азбука» гэжэ нэрлэгдэһэн наада брейн-рингын аргаар үнгэргэбэ.

Сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэд Ивалгын аймаг дотор харгын аюулгүй байдал сахилгын инспекциин мэргэжэлтэдтэй хамта энэ һонин хэмжээ  эмхидхэбэ.

Ахамад бүлгэмэй үхибүүд «Регулировщики», «Светофорики» хоёр бүлэг боложо хубаараад, нэгэдэхи шатада харгын аюулгүй байдал сахилгын талаар дүримүүдые мэдэхэ байhанаа шалгаба. Хоёрдохи шатада хүүгэд нэжээд карточка татажа абаад, тэрээн дээрэ зураатай тэмдэг тухай хөөрэжэ үгөө. Удаань команданууд харгын тэмдэгүүдые зүбөөр суглуулха даабари дүргээ. Түгэсхэлэй шатада зурагууд дээрэ харгын дүримүүдые хазагайруулһан ушарнууд харуулагдажа, хэн буруу, хэн зүб ябаһые  багашуул тодоор хэлэжэ, эдир инспекторнууд гэжэ нэрлэгдээ. Хабаадагшад өөһэдын эмблемэ, нэгэ адли хубсаһа бэлдэжэ, ехэ харюусалгатайгаар энэ нааданда бэлдэбэ.

Хоёр команда бүхы даабаринуудые зүб хэжэ, «Светофорики» нэгэ бага шуран бушуу байжа, амжалта туйлаа. Бултанда бэлэгүүд барюулагдаа

Фото: гибдд.рф.р.03