Ниигэм 9 oct 2020 641

Улаан-Yдын депутадуудай соносхоhон харалган түгэсэбэ

Улаан-Yдэ хотын hургуулинуудай дунда видеоролигуудай харалган үнгэргэгдэжэ, дүнгүүдынь гаргагдаба.

Һургуули тухай видеобуулгабари бэлдэжэ, тэрэнээ олондо интернедэй аргаар дурадхаа, Эгээл эрхим буулгабари instagram-соо хараашад дуугаа үгэжэ, тодорхойлбо.

Улаан-Yдэ хотын депутадууд залуу үеын гүйсэдхэдэг рэп аргаар дуу дуулажа, энэ харалганда хабаадахые уряалhан байна.

53 дунда  hургуулинуудhаа мэдүүлгэ үгтэжэ, эгээл эрхимүүдые шэлэжэ абахань хүндэ байба», - гээд шүүгшэдэй бүридэлдэ байhан Улаан-Yдэ хотын депутадуудай Соведэй түрүүлэгшэ Чимит Бальжинимаев хэлэнэ.

Гурбадахи hуури хотын наймадахи дунда hургуулиин hурагшадай ѳѳhэдын хүтэлбэриин «Мир» бүлгэм, 6256 дуу абажа эзэлээд, арбан мянган түхэригѳѳр шагнагдаа. Хоёрдохи hуурида 6402 лайк суглуулhан жаран гурбадахи hургуулиин дэргэдэхи Бүхэроссиин hурагшадай холбооной «Новое поколение-63» команда гаража, хорин мянган түхэригтэ хүртэбэ. Улаан-Yдэ хотын арбан юhэдэхи hургуулиин hурагшадай дурадхаhан ролик хамтадаа 6489 лайк абажа, түрүүшын hуури эзэлжэ, гушан мянган түхэриг – гол шан абаа. Харалганда хабаадагшадта тус тустань урмашуулгын шангууд барюулагдаа.

Ехэ hонин харалган болоо. Дахин иимэ хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэбэл, бидэ ехэ эдэбхитэйгээр хабаадажа байхабди», - гээд амжалта туйлаhан үхибүүд хэлэнэ.

Хотын депутадууд hурагшадые амаршалжа, саашадаа  эрхим бэлигээ бүри дээшэлүүлжэ байхыень уряална.

Фото: tvcom-tv.ru