Ниигэм 12 oct 2020 487

Буряадай Саха-Яхадай хоорондын хэлсээн

Саха-Яхад болон Буряад Уласнууд аяншалгын талаар харилсаа холбоотойгоор хүдэлхэ тухай хэлсээ баталба.

Хэлсээндэ Буряад Уласай аяншалгын сайд Мария Бадмацыренова, Саха-Яхад Уласай олзын хэрэг эрхилэлгын, худалдаа-наймаанай болон аяншалгын сайд Ирина Высоких гэгшэд гар табиба.

Хоёр уласуудай дэбисхэртэ аяншалга хүгжөөхэһөө гадна өөһэд хоорондын аяншалга нэбтэрүүлхэ хүсэл бии. Алас Дурна зүгэй социально-экономическа хүгжэлтын программада «Лена», «Полюса холода» гэжэ нэрлэгдэһэн Яхадай зохид маршрудууд оруулагдажа, ехэ ажал ябуулагдадаг байна. Тукуланы гэжэ нэрэтэй элһэн губинуудые, Булуус гэжэ мүльһэтэй газарнуудые, «Усть-Буотама» бизонарий гэһэн үзэсхэлэнтэ газарнуудые Буряадай аяншад ошожо хараха аргатай. Харин Буряадта Байгал далай, шэмээшэгүүдэй ажаһуудаг тосхонуудта, хадата Түнхэнэй голдо, түүхэтэ Кяхта хото айлшалха, үбэлэй сагта үнгэргэгдэдэг «Байкальская миля», Сагаалганай һайндэрэй хэмжээнүүдтэ Яхадһаа айлшалжа ерэһэн зон хабаадаха аргатай.

Ростуризмын хүтэлбэрилэгшэ Зарина Догузова «Туризм и индустрия гостеприимства» үндэһэн түсэлэй ашаар Ород Улас дотор бүхэдэлхэйн хэмжээнэй курортнууд, амаралгын газарнуудые эмхидхэжэ боломоор гэжэ тэмдэглэһэн байна.

Фото: tass.ru