Ниигэм 12 oct 2020 512

​​Буряад Уласта кинотеатрнууд мүнөөдэрhөө хүдэлжэ эхилбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Мүнөодэр, октябриин 12-hоо, Буряад Уласта кинотеатрнууд хүдэлжэ эхилбэ. Улаан-Үдын гурбан кинотеатр - «Пионер», «People's Cinema», «Capital Cinema» эрилтэнүүдтэ таараhан hэргылэмжын хэмжээнүүдые абажа шадаа. Буряад Уласай соёлой яаман ажаллажа эхилхэ тухай мэдүүлгэнүүдые шалгажа, зүбшөөл үгэхэ юм.

Буряад Уласай Толгойлогшын тогтоолоор, халдабарита үбшэ hэргылхэ талаар хүнүүдэй эрхэ хамгаалха федеральна албанай зууршалгануудые дүургэhэн кинотеатрнууд ажалаа эхилхэ юм. Тиихэдэ кинотеатрнуудта харагшадай бүхы hууринуудай 30 лэ хубидань хүнүүд орохо аргатай, биледүүд онлайн аргаар худалдагдаха, «Работающая Бурятия» порталда мэдүүлгэнүүдые оруулха шухала.

Энээнhээ урид бүхы кинотеатрнуудта Буряад Уластахи Роспотребхиналтын санитарна-эпидемиологическа эрилтэнүудтэ хэр тааранаб гэhэн шалгалтанууд эмхидхэгдээ.

 

 

Фото: Буряад Уласай Засагай газар