Ниигэм 13 oct 2020 387

Буряад Уласай хүдөө ажахын һалбарида тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ

Буряадай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай мэдээсэһээр 2020 оной туршада  федеральна бюджедһөө 47,7 сая түхэриг дамжуулагдажа, олон түсэбүүд бэелүүлэгдээ. Энэ мүнгэн гурбан шэглэлээр хубаагдаһан байна: «Агростартап» гэһэн грантнуудта диилэнхи хубинь – 43,9 сая түхэриг гаргашалагдаа, СПоК-нуудта  - 1,2 сая түхэриг, фермернүүдтэ тэдхэмжэ үзүүлгын түбтэ - 2,5 сая түхэриг дамжуулагдаа.

Байгша ондо «Агростартап» харалганда 8 фермер амжалта туйлаба. Тэдэнэй зургааниинь хүдөө ажахын  4 кооперативуудай бүридэлдэ ородог байна. Зэдын аймагай «Хамта» СППК , Яруунын аймагай «Сумья» СПоК, Захааминай аймагай «Закамна-Агропродукт» СППоК, Ивалгын аймагай «Саран» СПоК – эдэнэртэ мүнгэнэй тэдхэмжэ үзүүлэгдэбэ.

Грантын мүнгэндэ хүдөө ажахын 33 техникэ, тракторта холбохо бусад түхеэрэлгэ, эбэртэ бодо мал, газар худалдажа абтаа. Жэшээнь, «Сумья» СПоК-то таряа хуряалгын шэнэ комбайн болон һү үйлэдбэрилгын цех бариха талаар хэрэгтэй зүйлнүүд абтаһан байна.

Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz