Ниигэм 13 oct 2020 436

Улаан-Yдэ хотын шэмэг - шэнэ үйлсэнүүд

«Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлөөр Буряадай ниислэл хотодо 29 үйлсэнүүдтэ заһабарилгын, шэнээр барилгын ажалнууд ябуулагдана.

Улаан-Үдэ хотын Тобольская, Калашникова, Дарханская, Бальбуровай үйлсэнүүдэй болон 102 микрорайондо оршодог харгынууд гүйсэд шэнээр баригдажа, ашаглалгада тушаагдаа. Харин үшөө арбан үйлсэнүүдтэ ажал һаядаа дүүргэгдэхэнь. Эндэ шалгалтанууд боложо, зарим хүдэлмэринүүд үшөө хэгдэнэ. Харин дүрбэн үйлсэнүүдтэ  барилгын талаар ажал муугаар  ябуулагдажа, шэнэ эмхинүүд дахинаа хүдэлжэ байна.  Барилгын ажалай хажуугаар үйлсэнүүд модо, ургамалаар  шэмэглэгдэнэ,  эрэмдэг бэетэй зоной арюун харгыгаар ябаха түхеэрэлгэнүүд хэгдэнэ.

 Партизанская үйлсэдэ ажал хэгдэжэ, 33-дахи гимназиин хорёогой үүдэнэй урдахи харгы тэгшэлэгдээ, харгы ойро оршодог гэрнүүдэй үүдэнүүд шэнэлэгдээ. Зарим үйлсэнүүдтэ дулаа, халуун уһа дамжуулдаг соргонуудые һэлгэхэ ажалай дүүргэгдэхэдэ харгынууд заһагдаа.

 2017 онһоо Улаан-Үдэ хотодо «Аюулгүй,һайн шанартай харгынууд» түсэл бэелүүлэгдэнэ. 2019 ондо 313 сая түхэриг һомологдожо, 13 харгы һэльбэн шэнэлэгдээ. Харин байгша ондо 700 сая түхэриг дамжуулагдажа, 27 үйлсэнүүдэй харгынууд заһабарилагдаа гээд һануулая.

Фото: govrb.ru