Ниигэм 13 oct 2020 513

Бэрхэ «Ойн нүхэд» Баргажанда

Баргажанай аймагай һургуулиин «Ойн нүхэд» гэһэн бүлгэмэй гэшүүд ойн ажахын харуулшадтай хамта Ина горхоной Турокча горхон руу ородог уулзуур хүрэтэр харгы шэнэлээ. Юбилейный тосхонһоо холо бэшэ газар гайхамшагтай байгаалитай, хада хабсагайн хоорондо оршодог.

Зоной ехээр гоёшоожо, амарха сагтаа эндэ ерээд сэнгэдэг тула энэ харгы заһаха шиидхэбэри абтаһан юм»,- гээд Куйтунай ойн ажахын мэргэжэлтэн Анастасия Степанова хэлэнэ.

Ойн эдир харуулшад нэн түрүүн энэ харгы бог шоройһоонь арилгажа, саашадаа энэ газарта дайралдадаг ан амитад, ургадаг ногоон, алим жэмэс тухай мэдээсэһэн самбарнуудые бэлдээ. Ина горхо зайгаад тогтоогдоһон шулуунуудай хүреэлэн тухай домог үхибүүд зохёогоо.

Бидэ эндэ ходо ерэжэ, ойн амитадые, шубуудые олоор адаглажа харанабди. Эндэмнай аяншад ерэжэ, иимэ зохид газарыемнай гоёшоохо гэжэ найданаб», - гэжэ эдир харуулшан Артём һанамжална.

Һурагшад харгы зохид болгожо, Уласай харалганда хабаадана. Саашадаа энэ шэглэлээр ажалаа ябуулжа, аяншалгын маршрут зохёохо түсэб үхибүүд урдаа табинхай гээд Ойн ажахын агенствын хэблэлэй албан тобшолно.Фото: egov-buryatia.ru/ralh