Ниигэм 14 oct 2020 413

Буряад Уласта наhатай зон гэр бүлэнүүдтэ түбхинүүлэгдэнэ

Буряад Уласта гансаараа үлэhэн наhатай хүнүүдые гэр бүлэдэ түбхинүүлхэ ушарнууд олон болоно. Жэлэй туршада гушаад бүлэнүүд иимэ хүнүүдые гэртээ байлгажа, хамта ажабайдалаа үргэлжэлүүлнэ. Буряадай Ниигэм хамгаалгын талаар яаманай мэдээсэhээр, наhатай зониие гэртээ абаад байха хүнүүд 60 наhа хүрѳѳгүй, уласта ходо ажаhууха эрилтэнүүдтэ харюусаха болоно. Нэгэ гэртэ хоёр хүгшэшүүлhээ олон хүниие харгалзалга дороо абажа болохогүй. Эдэнь гэр бүлын гэшүүдэй дүтын түрэлнүүд байжа болохогүй гээд хэлэе.

«Ниигэмэй талаар хүн зондо тэдхэмжэ үзүүлхэ» гэhэн уласай түсэлэй ёhоор наhатайшуулые абаад байдаг зондо мүнгэн түлэгдэнэ. Тэрэнэй хэмжээн 2019 ондо 5000 түхэриг гээд тодорхойлогдоhон байна. Мүнѳѳ наhатай 101 хүн 99 бүлэнүүдтэ түбхинэжэ, амгалан, элүүр энхэ ажаhууна.

 

Фото: yandex.ru