Ниигэм 14 oct 2020 533

​Энэ жэлэй эрхим номууд Буряад Уласта шэлэгдээ

© фото: Рада Жалсараева

Буряад Уласта Номой 25-дахи дугылан ажалаа түгэсэбэ. Энэ хэмжээн уласай соёлой һалбариин эгээл удхатай үйлэ болоно. Һүүлэй жэлдэ нара хараһан номуудай, хэблэлэй шэнэ зүйлнүүдэй үзэсхэлэн дэлгээгдэдэг, һонин уулзалганууд, хэмжээнүүд эмхидхэгдэдэг заншалтай. Гадна гансашье Буряадта бэшэ, харин Ород Улас, Монгол орон дотор мэдээжэ хэблэлэй эмхинүүд салондо хабаададаг. Тиин энэ жэлэй хэмжээн онлайн аргаар  үнгэрбэ.

«Жэлэй эрхим ном» номинацида Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда Илалтын туйлагдаһаар 75 жэлэй ойдо зорюулагдажа бэлдэгдэһэн «Буряадай геройнууд» гэжэ нэрэтэй ном шэлэгдээ. Энэ согсолбори Тимур Дугаржапов, Сергей Басаев, Александр Тармаханов гэгшэд бэлдэжэ, 25 000 түхэригэй шанда, дипломдо хүртөө. «Буряад хэлэн дээрэ гараһан эрхим ном»  нэрэдэ  «Һанаа бодолой угалзанууд» («Благопожелания») ном хүртэбэ.

Мэдээжэ уран зохёолшо, Буряадай һүлдэ дуунай автор Дамба Жалсараевай  бэшэһэн зохёолнуудые Рада басаганиинь хэблэжэ, тусхай дипломоор, 12 500 түхэригөөр шагнагдаа.  Гадна  «Сагаахан заан Ленченкар»  ном - авторынь Алексей Тенчойдо мүн лэ диплом, 12 500  түхэриг дамжуулагдаа.

«Хэблэлэй эгээл эрхим ном» гэһэн номинацида «Бэлигэй толи. Зерцало мудрости» ном үндэр сэгнэлтэдэ хүртөө. Тэрэниие ООО «НоваПринт» хэблэжэ, диплом болон 15 000 түхэригөөр урмашуулагдаа.

«Хүүгэдтэ болон эдиршүүлдэ зорюулагдаһан эрхим ном»  гээд, Александра Дугаровагай  «Гурбан онтохонууд. Три сказки»  нэрлэгдээ. Зохёолшондо диплом болон 10 000 түхэриг барюулагдаа.

«Һуралсалай эрхим хэблэл» гээд, «Учим эвенкийский язык вместе» гэһэн үхибүүдэй гэртээ түрэлхидтэеэ хамта уншажа байха ном нэрлэгдээ. Тэрэниие  Елизавета Афанасьева зохёожо, ГБУ РЦ «Бэлиг» хэблэлдэ гаргаһан байна. Үшөө тиихэдэ мүн лэ «Бэлиг» хэблэлдэ гаргагдаһан «Бурятско-русско-английский тематический словарь» энэ номинацида 5 000 түхэриг шан, диплом абаа. «Номой салоной» харалганда хабаадаһан «Доржи Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулиин» хэблэл, «Экое» гэһэн Хэблэлэй байшан, «Буряад Уласай Үндэһэтэнэй музей», Зэдын аймагай соёлой управлени, «Уласай типографи» тус тустаа урмашуулгын шангуудта хүртэбэ.

Фото: Рада Жалсараева