Ниигэм 14 oct 2020 413

Улаан-Yдэ хотын hуралсалай эмхинүүдтэ хамшагта ханяаданhаа hэргылэмжын ажал ябуулагдана

Улаан-Yдэ хотын дунда hургуулинуудта агаар элдэб муухай бодосуудhаа сэбэрлэхэ рециркуляторнууд үгтэнэ.

Хотын hуралсалай талаар хорооной мэргэжэлтэдэй дуулгаhаар, 273 хэрэгсэл hургуулинуудта дамжуулагдаа. Һургуули бүхэндэ дүрбэн рециркулятор хүртѳѳ. Эдэнэр hурагшадай олоор суглардаг газарнуудта табигдажа, агаарта байдаг бүхы хорото бодосуудые, хамшагта ханяаданай вирус үгы хэхэ аргатай.

Октябрь hарын дүүрэтэр 504 хэрэгсэл Улаан-Yдэ хотын муниципальна 44  хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ болон нэмэлтэ hуралсалай 17  эмхинүүдтэ тараагдахаар хараалагдана. Энэ шухала хэрэгсэл абалгада Буряад Уласай hанhаа 14,3 сая түхэриг үгтэhэн байна.

Тиибэшье, хүн бүхэн коронавирус үбшэнhѳѳ hэргылэмжын дүримүүдые заатагүй сахижа, нюураа маскануудаар хаагаад, гараа саг болоод лэ угаажа, хорото бодосуудые усадхаха шэнгэн зүйлнүүдээр аршажа, бэе бэеhээнь 1,5 метр холо байха шухала, гээд үшѳѳ дахин hануулая.

Фото: ulan-ude-eg.ru