Ниигэм 14 oct 2020 404

​Буряадай дээдэ hургуулинуудта холоhоо hуралсал ябуулагдахань

© фото: pixabay.com

Буряадай дээдэ һургуулинуудта коронавирус таража байна. Тиимэһээ тэндэ холоһоо һуралсал ябуулагдаха болоо.

Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида октябриин 13-һаа 1475 оюутад холоһоо һуража эхилээ. Энээн тухай тусхай зарлиг Николай Мошкин баталаа. Тиигэжэ октябриин 24 болотор хоёр долоон хоногой туршада оюутад онлайн аргаар һурахань. БГУ-да бүхыдөө 7 745 оюутан тоологдоно.

Гадна ВСГУТУ-гай 391 оюутан, ВСГИКэй - 118, СибГУТИ-гай – 2, БГСХА-гай – 44 оюутан холоһоо һурана гээд, Буряадай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман мэдээсэбэ.

Октябриин 5-һаа Улаан-Үдын, Северобайкальскын, Гусиноозёрскын, Хурамхаан тосхоной, Ивалгын болон Тарбагатайн Дээдэ ба Доодо Саянтын һургуулинуудта һуралсал холоһоо ябуулагдана гээд һануулая.

Мэргэжэл олгуулдаг дунда һургуулинууд болон сэсэрлигүүд хуушан хэбээрээ хүдэлһөөр.

Фото: pixabay.com