Ниигэм 14 oct 2020 543

Шэнэ гэрнүүд – Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ветерануудта

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудые болбосон түхэлтэй гэрнүүдээр хангаха хэрэгтэ Ородой Уласай hанhаа Буряад Уласта 6 сая түхэриг мүнгэн үгтэхэнь.

Ород Улас дотор энэ дэмбэрэлтэ хэрэгтэ хамтадаа 1 миллиард түхэриг шэглүүлэгдэжэ, шэнэ гэр абалгын ээлжээндэ байhан 607 ветеран зохид гэртэй болохо аргатай.

Россиин 65 можо нютагуудта мүнгэн тараагдаха. Диилэнхи хубинь Санкт-Петербург хотодо, Ростовска областьда болон Башкортостан Уласта дамжуулагдахань.

 Буряадта хүртэhэн мүнгэнэй ашаар дайнай үедэ сэрэгшэн нүхэрѳѳ алдаhан хоёр хүгшэд гэр бараатай болохо", - гээд Буряадай Ниигэмэй талаар хамгаалгын яаманай хэблэлэй албан дуулгана.

Фото: yandex.ru