Ниигэм 15 oct 2020 796

Гоман дасанай оюутад Буряадта шалгалта тушаана


Ивалгын дасанда Энэдхэгэй дээдэ hургуулиин оюутад шалгалта тушаана.

Октябриин 13-да Буддын шажантанай «Даши Чойнхорлин» дээдэ hургуулида Энэдхэгэй Балдан Брэйбун Гоман дасанай оюутадай шалгалта тушаалга эхилээ. Коронавирус үбшэнэй таража эхилхэдэ Энэдхэгэй дээдэ hургуулиин зарим оюутад нютагтаа ерэшэhэн байгаа. Мүнѳѳ дээрээ хоёр гүрэнэй хилэ хаалгаатай, тиимэhээ Гоман дасанай захирал Ород Уласта байhан оюутадайнь жэлэй шалгалта абахыень дээдэ hургуулиин захиралда хандаhан байна.

Шалгалтанууд октябриин 13-hаа 15 болотор, гурбан үдэрэй туршада болохо. Энэ шалгалтануудые Гоман дасанай 5-дахиhаа эхилээд, 15-дахи hуралсалай жэлэй оюутад тушаана. Түрүүшын үдэр буддын шажанай гүн ухаагаар бэшэмэл шалгалта болобо. Хоёрдохи үдэртѳѳ түбэд бэшэлгын дүрим, дээдэ ангиин оюутад Гоман дасанай түүхэ болон түбэдэй яруу найруулга тушаагаа. Мүнѳѳдэр гурбадахи үдэртѳѳ бурхан шажанай гүн ухаанай тэмсээн болохо. Тушаагдаhан ажалнуудынь Энэдхэгэй Гоман дасан эльгээгдэжэ, тэндээ нэгэл дүримѳѳр шалгагдаха.

Буддын шажанай дээдэ hургуулиин багшанар, буддын шажанай гүн ухаанай докторнууд, Гоман дасанай hургуули дүүргэгшэд шалгалтануудыень тушаан абана. Комиссида буддын шажанай дээдэ hургуулиин ректор, буддын шажанай гүн ухаанай доктор Габжа-лама Дымбрыл Дашибалданов, Ивалгын дасанай Шэрээтэ лама Аюр-лама Цырендылыков, Гүн ухаанай факультедэй декан, буддын шажанай гүн ухаанай доктор Габжа лама Бадма Мархаев, Гэбшэ-лама Жаргал Цыренжапов гэгшэд ороно.

Шалгалтануудаа тушааhанай удаа оюутад удаадахи курсда орохо. Буддын шажанай Заншалта Сангхын хэблэлэй албанай мэдээсэhээр, тус шалгалтанууд Роспотреб-хиналтын, Бэеын элүүрые хамгаалгын яаманай тогтооhон дүримүүдтэ, эрилтэнүудтэ зохилдуулан үнгэргэгдэнэ.

Фото: ivolgdatsan.ru