Ниигэм 16 oct 2020 390

Yбэлэй хаhа ойртожол байна

Мүнѳѳдэр Буряад Улас дотор саhатай, шанга hалхитай уларил тогтохо.

Уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэhээр, уласай ехэнхи аймагуудта саhан ехээр орохо, секундын 15-18 метр хүсэтэйгѳѳр hалхилха.
Тиимэhээ бүхы эмхи зургаануудта онсо байдал ушаруулхагүйн тула hэргылэмжын ажал ябуулха шухала. Гэр байра, олон тоото эмхинүүдые халуун уhаар, дулаагаар, зайн галаар хангадаг  эмхинүүд али нэгэн бэрхэшээлтэ байдал, тэрэнэй хойшолонгуудые усадхаха хэмжээнүүдтэ бэлэн байха болоно. 

Фото: yandex.ru