Ниигэм 16 oct 2020 536

Yбшэнhѳѳ hэргылэмжын шэнэ хэмжээнүүд Буряадта абтана

Коронавирусай халдабариин таралгын аюултай холбоотой асуудалнуудые шиидхэхэ талаар уласай шууд гүйсэдхэхэ штабай ээлжээтэ зүблѳѳндэ Буряадай мэргэжэлэй дунда hуралсалай эмхинүүдтэ хэшээлнүүдые үглѳѳнэй 10:00-11:00 сагhаа эхилхэ тухай шиидхэбэри абтаба. Тэрэнэй ёhоор бүхы мэргэжэлэй дунда эмхинүүд октябриин 14-hѳѳ шэнэ сагта оюутадтаа хэшээл эхилбэ.

Yглѳѳнэй сагта ажалдаа, hуралсалдаа яараhан зон олоор ниитын унаагаар ябажа, COVID-19 үбшэндэ халдажа болохо. Тиимэ шалтагhаа энэ хэмжээн абтаба. Саашадаа Буряадай дээдэ hургуулинуудта шэнэ сагта мүн лэ hуралсал эхилхыень дурадхахабди", - гээд Буряадай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай 1-дэхи орлогшо Галина Фомицкая хэлэнэ.

Иимэ арга коронавирус үбшэнэй талаар амгалан байдалай тогтотор гүйсэд бэелүүлэгдэхэ болоно.

Фото: аригус