Ниигэм 19 oct 2020 380

Буряад Уласай ахамад ангиин һурагшад һургуулинуудтаа бусаба


Октябриин 5-да Буряад Уласай зарим дунда һургуулинуудта харилсаагүй аргаар һуралсал эмхидхэгдэһэн байна.  Тиин мүнөөдэрһөө тус һургуулинуудай 9-дэхи, 11-дэхи ангиин һурагшад хуушан хэбээрээ номоо һургуулинуудтаа үзэжэ эхилхэ. Энээн тухай шиидхэбэри коронавирусай халдабариин таралгын аюултай холбоотой асуудалнуудые шиидхэхэ талаар уласай шууд гүйсэдхэхэ штабай ээлжээтэ зүблѳѳндэ абтаба.

Эхин классуудай һурагшадые мүн лэ мүнөөдэрһөө һургуулинуудта һургаха зүбшөөл үгтөөд байһанаа,  һүүлэй хоёр үдэрэй туршада коронавируста нэрбэгдэһэн хүнүүдэй тоо бүри олон боложо, энэнь болюулагдаба.
Улаан-Үдэ, Северобайкальск, Гусиноозёрск хотонуудай, Хурамхаан тосхоной, Тарбагатайн аймагай Доодо Саянтай нютагай болон Ивалгын аймагай бүхы һургуулинууд харилсаагүй аргаар октябриин 5-һаа 16 болотор һуралсалаа үргэлжэлүүлһэн гээд һануулая.
Роспотреб-хиналтын мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр, октябриин 18-да коронавирус үбшэндэ дайрагдаһан 139 хүн бүридхэлдэ абтаа. Энэнь эмнэлгэ абажа, һайн болоод, больницануудһаа гараһан зоной тооһоо хоёр дахин ехэ байна. Эдэнэй 94 хүн ханяад хүрөөбди, гээд эмшэдтэ хандажа, шалгалта хэгдээд, СОVID-19 үбшэнтэй гэжэ элирүүлэгдэһэн байна.

Фото: tv.com