Ниигэм 19 oct 2020 462

«Арадай бюджедэй» унаанууд Улаан-Yдэ ерээ⠀

Мүнѳѳдэр Улаан-Yдэ хотын Соведүүдэй талмайда ниислэл хотын харгыгаар хүн зониие зѳѳхэ хэрэгтэ абтаhан автобуснууд олоной анхаралда табигдаа.


«Арадай бюджедтэ» хотодо ажаhуугшад дуугаа үгэжэ, хүн зониие олоор багтаадаг автобуснуудые абаха тухай hанамжаяа энэ зундаа тодорхойлжо, хамтадаа 42 унаа абтагдаа гээд hануулая. 
Улаан-Yдэ хотын мэр Игорь Шутенковай тэмдэглэhээр:

Мүнѳѳдэр олоной анхаралда дурадхагдаhан автобуснуудай арбаниинь  үглѳѳдэрhѳѳ Улаан-Yдэ хотын зүүн талын газарнуудаар, Загорск, Комушка, Дивизионный, Сосновый Бор, Забайкальский тосхонуудаар болон зуудахи кварталнуудаар ябажа эхилхэ.  Ноябриин 1-hээ ПАЗ түхэлэй шэнэ унаануудай хорин табаниинь арбан хоёр маршруудаар ябуулагдаха».


Нэгэ автобусай сэн дунда зэргээр 5 сая түхэриг сэнтэй. 20 унаа «Арадай бюджедэй» мүнгѳѳр абтаа, бусадынь Алас Дурна зүгэй субсидиин ашаар абтагдаа гэжэ хэлэлтэй. Эдэнэр эрэмдэг зониие hуулгаха тусхай түхеэрэлгээр, видеобуулгабари хэхэ, халуунда агаарые hэрюун болгохо, түймэр унтарааха зэбсэгээр гүйсэд хангагданхай. 
Шэнэ автобуснуудай ашаар хотын зон үни удаан харгыда зогсожо байнгүй, зохид, дулаан унаагаар үглѳѳгүүр ажалдаа, үдэшэндѳѳ гэртэ ошохо аргатай болоо гэжэ найдагдана. Улаан-Yдэ хотын захиргаан hүүлэй арбан хоёр жэлэй туршада шэнэ автобуснуудые абаагүй, ехэнхи ушарта үмсын унаа ажаhуугшадые зѳѳдэг байгаа.

Фото: Baikal-daily.ru