Ниигэм 20 oct 2020 283

Эмшэд хэрэгтэй

Улаан-Yдэ хотын түргэн туhаламжын больницада коронавирус үбшэнтэниие аргалха тусхай таhаг нээгдэжэ, 40 хүниие оруулха болоо. Мүнѳѳ эмхидхэгдэhэн таhагта түрүүшын үбшэнтэн оруулагдажа, эмнэлгэ эхилэнхэй. 

 Гэхэтэй хамта уридшалан хэлсээгээр тус больницада арга абаха гэжэ байhан үбшэнтэн оруулагдахагүй болон түлбэриин аргаар эмнэлгын хангалтануудые үзүүлхэ арга ойро зуура болюулагданхай.

Терапевт, пульмонолог, анестезиолог-реаниматолог шэглэлээр мэргэжэлтэд ехэ хэрэгтэй болоод байна, гээд тус больницын захирал мэдээсэнэ.Фото: yandex.ru