Ниигэм 20 oct 2020 591

Яруунын аймагта шэнэ сэсэрлиг нээгдэхэнь

Яруунын аймагай Нарhата нютагта хүүгэдэй сэсэрлигэй шэнэ байшан ашаглалгада тушаагдахань.

150 hууритай сэсэрлиг октябриин 30-да нээгдэжэ, 1,5 наhатайhаа эхилээд, 3 наhатай хүрэтэр хүүгэдые абаха болоно.

«Демография» үндэhэн түсэлэй ашаар энэ барилга эмхидхэгдэжэ, хамтадаа 187 сая түхэриг hомологдожо, хоёр дабхар байшан гурбан хубиhаа бүридэнэ. Бүлгэм бүхэндэ 25 үхибүүн оруулагдаха. Хамтадаа хүүгэдэй зургаан бүлэгүүдтэ үхибүүд ябаха аргатай. Эдээндэ тус тустань ѳѳhэдын наадаха талмайнууд, спортын булангууд бэлдэгдэнхэй. Гадна бусад хэрэгтэй байра, газарнууд зохидоор түхеэрэгдэнхэй, үнгын модонууд, hѳѳгүүд hуулгагданхай. Байшангай газаа талын харгынууд асфальт болон бетоноор хушагдажа, унаагай зогсохо газар бэлдэгдээ, ябаган зоной уужам харгынууд хэгдээ.

Буряадай Уласай Засагай газарай Капитальна барилгын талаар управлени болон Барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын яаманай туhаламжаар Ивалгын, Захааминай, Загарайн, Мухар-Шэбэрэй, Тарбагатайн аймагуудта болон Улаан-Yдэ хотодо шэнэ сэсэрлигүүдые бариха талаар ажал ябуулагдажа, тэдэнэй түсэб зохёохо, шүүмжэлэл, шэнжэлгэ гаргаха  ажал ябуулагдана гээд тэмдэглэе.

Фото: egov-buryatia.ru