Ниигэм 20 oct 2020 439

Улаан-Үдэ хото үбэлэй хаһада бэлэн

Улаан-Yдэ хотодо үбэлэй хаһада хэр бэлэн болоод байһые хараха зорилготойгоор тусхайта техникын шалгалта мүнөөдэр үнгэрбэ.

Эрилтын ёһоор 138 техникэ хотын мэдэлдэ байха болоно. Харин Буряадай ниислэл хотодо мүнөө 92 машина, самосвал, саһа хуряажа абаха, элһэ харгыда тарааха түхеэрэлгэтэй болод бусад унаа тоологдоно. Тэдэнэй гушаниинь һүүлэй хоёр жэлэй туршада абтагдаһан байна.

Хотын комбинат ехэ саһанай ороходо ябуулха ажалда бэлэн болонхой. Үдэр бүхэндэ 210 ажалшан хотын үйлсэнүүдые, хамтадаа 1 сая 162 мянган дүрбэлжэн метр хэмжээнэй газар саһа уһанһаа сэбэрлэхэ аргатай.

2019 ондо тротуарнууд дээрэ гаража, тэндэ ажал хэхэ аргатай хүнгэн техникэ абтажа, 600 мянган дүрбэлжэн метр арилгагдадаг болоо. Гадна саһанай ехээр ороходо 1 сая дүрбэлжэн метр газарта элһэн тараагдажа,энэниие дахин хамажа абаха ажал гарадаг. Хамта 270 тонно грави  элһэтэй холигдожо, газарта хаягдана. Үбэлэй хаһада хэрэгтэй түлишэ-тоһодолгын зүйлнүүд, техникын оньһон хэрэгсэлнүүд абтанхай», - гээд Улаан-Үдэ хотын мэр Игорь Шутенков мэдээсэбэ.

Хотын ажахын хорооной түрүүлэгшэ Сергей Гашевай тэмдэглэһээр:

Тусхайта техникэ ехэ үүргэтэй. Буряад Уласай Засагай Газарай мүнгэн туһаламжаар 4 КАМАЗ, элһэ сасадаг машина абтаа. 9 сая түхэригтэ помпа абтаба. Дулаа, халуун уһа дамжуулгын соргонуудай соороходо, уһа, дулаа гэр байрануудта дамжуулхань болюулагдангүй помпын аргаар бэрхэшээл усадхагдаха аргатай болобо".

 2021 ондо 98 сая түхэригтэ үшөө 16 техникэ абаха тухай түсэб бюджетэй проектдэ оруулагдаад байна гээд, хотын захиргаанай хэблэлэй албан дуулгана.

Фото: Анна Огородник