Ниигэм 21 oct 2020 430

«2020 оной Эрхим hурагша»

Энэ конкурсын Гран-при шанда Хурамхаанай 1-дэхи һургуулиин 11-дэхи ангиин һурагша Дарья Домбровская хүртэбэ.

Түгэсхэлэй шада харилсаагүй аргаар үнгэргэгдэбэ.

Энэ амжалта минии багшанарай, хамта һурадаг нүхэдэй, түрэлхидэй хүсөөр, тэдхэмжээр туйлагдаа», -  гэжэ Дарья тэмдэглэнэ.


Харалган хэдэн шатаһаа - электронно портфолио бэлдэхэ, «Я – наследник Великой Победы» гэһэн зохёохы ажал дурадхаха, «В мире добрых дел» түсэл хамгаалха даабаринуудһаа бүридэһэн байна. Харалганда хабаадагша һурагшадые Буряад Улас дотор ажалаа ябуулдаг олон эмхинүүдэй хүтэлбэрилэгшэд, олзын хэрэг эрхилэгшэд дэмжэжэ, үнтэй бэлэгүүдые бэлдэһэн байна.

1-дэхи һуурида Байгал шадарай аймагай Турунтаево тосхоной гимназиин һурагша Владимир Алексеев гараа. 2-дохи һуури Ахын аймагай Өөрлигэй дунда һуургуули дүүргэжэ байһан Валентина Тапхарова эзэлээ. Сэлэнгын аймагай Загаһатайн дунда һургуулиин 11-дэхи ангиин Сергей Дашиевта  гурбадахи һуури олгуулагдаа. Бусад хабаадагшад тус тустаа номинацинуудта амжалта туйлажа, булта сэнтэй бэлэгүүдээр урмашуулагдаа.

Фото: egov-buryatia.ru/minobr/press